Restaurant hero image

Yo Fresh - Shogun Sushi

54-56 Myrtle Ave, Ridgewood, NY 11385

Yo Fresh - Shogun Sushi - Ridgewood, NY

54-56 Myrtle Ave, Ridgewood, NY 11385 Call us today: (718) 381-2116